Tuesday, November 13, 2018

തോരനും ഭീരുവും

താരും തോൽക്കും ചുവപ്പും പുതുമയുമിയലും വാഴതൻ കൂമ്പ്, നാളീ-
കേരം നന്നായ്ക്കലർത്തി, ക്കടുകൊടുമുളകും ചേർത്തുതീർത്തോരു തോരൻ
മോരിന്നൊപ്പം വിശക്കുന്നളവിൽ ഒരുപിടിച്ചോറിനോടൊത്തു കണ്ടാൽ
ധീരൻമാരും പകയ്ക്കും ഞൊടിയിട, യിവനെപ്പറ്റി മിണ്ടേണ്ടതുണ്ടോ?

<< ശ്ലോകങ്ങൾ