Thursday, March 10, 2011

അയ്യ(പ്പ)ൻ

ഓരോരുത്തരിലും ഒരു ബുദ്ധനുണ്ടെന്നു പറയാറുണ്ട്. അയ്യപ്പനിലും ഒരു ബുദ്ധനുണ്ടായിരിക്കുമോ? ഒരു ശ്ലോകത്തിനുള്ളിൽ മറ്റൊന്ന്:

കഴൽ കൂപ്പിടുന്നു കരുണാസുധാംബുധേ
പുരമേടവിട്ടടവിപുക്കൊരയ്യനേ
ഗുരുവജ്രികൾക്കു ഗുരുവായ ധീമതേ
ഹരിമായ പെറ്റ ജിനപുണ്യരൂപമേ

അയ്യൻ - അയ്യപ്പൻ, ഗുരുവജ്രികൾ - ബൃഹസ്പതിയും ഇന്ദ്രനും, ഹരിമായ - മോഹിനി,
ജിനൻ - വിഷ്ണു

അയ്യൻ - ബുദ്ധൻ, വജ്രികൾ - ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കൾ, മായ - ബുദ്ധന്റെ അമ്മ, ജിനപുണ്യരൂപം - ജിനവംശത്തിന്റെ പുണ്യം രൂപംപൂണ്ടത്‌

<<ശ്ലോകങ്ങൾ