Monday, October 01, 2012

വൃത്തങ്ങളോട്

രൂപ,മർത്ഥവുമിയന്ന പൂർവകവിമല്ലരൊത്തു കളിയാടിയോ-
രാഭയാർന്ന പ്രിയ മല്ലികേ, സുമുഖി, സ്രഗ്ധരേ, കുസുമമഞ്ജരീ,
ഇന്നു നല്ല കവികൾക്കു നിങ്ങളൊടു പ്രേമമൊട്ടുമുണരായ്കയാൽ
എന്നെമാതിരി കുറഞ്ഞവീര്യമെഴുവോർക്കു തെല്ലു വശമാകുവിൻ!

<< ശ്ലോകങ്ങൾ
Post a Comment